Shop met de code : HERFST2022 en krijg 5% korting op onze reeds lage prijzen! Ook geldig op de promo's!

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP:

 


Ondernemingsgegevens : BRICO ONLINE , Rue des chars a boeufs 28/6690 Vielsalm www.bricoonline.be +32493081222                                                                                                          met ondernemingsnummer: BE0769638481 Is het Belgisch filiaal van Lamalogistics OÜ.


Artikel 1: Algemene bepalingen


Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BRICO ONLINE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BRICO ONLINE aanvaard zijn. De verkoopsvoorwaarden in andere talen kunnen verkregen worden op aanvraag per mail: lamalogistics.eu@gmail.com


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.Indien leverings-, reservatie-of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BRICO ONLINE niet. BRICO ONLINE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BRICO ONLINE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BRICO ONLINE. BRICO ONLINE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


Hoe een bestelling plaatsen?-U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.-Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel-en betaalproces:-Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.-Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, ...-Selecteer de gewenste betalingswijze.De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via kredietkaart via bankkaart.-Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.-Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt. BRICO ONLINE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven adres. BRICO ONLINE streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum verzendingstermijn bedraagt 8 werkdagen.Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland.De levering gebeurt door bpost, DHL , UPS of dpd.Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Leveringsvoorwaarden: -De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. -Er wordt enkel geleverd in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland -Leveringen gebeuren op werkdagen -De zendingen worden met bpost, DHL, UPS of dpd geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven -Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. -Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BRICO ONLINE.Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de BRICO ONLINE was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BRICO ONLINE.De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BRICO ONLINE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BRICO ONLINE.De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lamalogistics , rue des chars a boeufs 28/6690 Vielsalm, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lamalogistics heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lamalogistics. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van BRICO ONLINE. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BRICO ONLINE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BRICO ONLINE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen
binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lamalogistics/Brico online op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lamalogistics wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BRICO ONLINE geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. BRICO ONLINE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BRICO ONLINE geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;overeenkomsten waarbij de Klant BRICO ONLINE specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;de levering van verzegelde audio-en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.


Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de BRICO ONLINE klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BRICO ONLINE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van BRICO ONLINE is bereikbaar op het telefoonnummer +32493081222, via e-mail op lamalogistics.eu@gmail.com of per post op het volgende adres Rue des chars a boeufs 28/6690 Vielsalm. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lamalogistics beschikt, is de Klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Lamalogistics zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, BRICO ONLINE respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct marketing., in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lamalogistics gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lamalogistics. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BRICO ONLINE heeft dus geen toegang tot uw paswoord. BRICO ONLINE houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail.


Artikel 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst-en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeemcookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. 2 soorten cookies:• Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven.• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen.Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk  geanalyseerd.Jouw toestemming Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw
browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen.U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid -niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door BRICO ONLINE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BRICO ONLINE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht –Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.De handelsrechtbank van Luik is bevoegd in geval van geschillen